Kurumsal Risk Analizi


Bir işletmenin sürdürülebilir büyüme hedefl erini gerçekleştirmesini, finansal gücünü, kurumsal itibarını ve rekabet gücünü etkilemektedir. Bu nedenle işletmelerin amaçlarına ulaşabilmesi için taşıdıkları risklerin etkili bir şekilde tanımlanması, ölçülmesi ve bu risklere karşılık verilmesi büyük önem taşımaktadır. Bir işletmenin karşı karşıya kalabileceği risk türleri, işletmelerin faaliyette bulundukları sektör, coğrafya ya da diğer çevresel faktörlerden etkilenebilmektedir. Ancak riskler genel olarak; finansal riskler, operasyonel riskler, stratejik riskler, itibar riski, dış çevre riskleri olarak sınıfl andırılabilmektedir. İşletmenin kurumsal riskleri tanımlandıktan sonra, aşağıdaki gibi soruların cevabını bulabilmek için analiz yapılmaktadır.

KURUMSAL RİSK ANALİZİ
● Var olan bir riskin meydana gelme olasılığı nedir?
● Eğer meydana gelirse ne gibi etkileri olur?
● Zarar nasıl ölçülür?
● Eğer risk meydana gelirse oluşacak en kötü ya da en iyi durum neler olabilir?